POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE Custom Service Srl

Informații către partea interesată în temeiul și în sensul Regulamentului UE nr. 679/2016. Aceste informații sunt furnizate în conformitate cu legislația privind prelucrarea și protecția datelor cu caracter personal și, prin urmare, în conformitate cu și în scopul Regulamentului UE nr. 679/2016 (cunoscut în mod obișnuit ca GDPR: Regulamentul general pentru protecția datelor).

Acest tratament se va baza și aplica pe principiile corectitudinii, legalității și transparenței, protejării vieții private și a drepturilor dvs., aceste date trebuie păstrate într-o formă care să permită identificarea părților interesate pentru o perioadă care să nu depășească atingerea scopurilor pentru care sunt prelucrate și în scopuri specifice, explicite și legitime, și ulterior, tratate astfel încât tratamentul acestora să nu fie incompatibil cu aceste scopuri. Datele solicitate trebuie să fie adecvate, relevante și limitate la ceea ce este necesar în ceea ce privește scopurile pentru care sunt prelucrate, exacte și, dacă este necesar, actualizate; trebuie luate toate măsurile rezonabile pentru a șterge sau corecta prompt datele inexacte cu privire la scopurile pentru care sunt prelucrate.

În conformitate cu legislația menționată anterior, furnizăm următoarele informații părții interesate.

Prin implementarea procedurii de înregistrare pe site-uri: https://customservice.ro și subdomeniile aferente și pe paginile dedicate ale rețelelor de socializare și în aplicațiile APP conectate la acestea, părțile interesate / utilizatorii își comunică voluntar datele personale către Custom Service Srl .

1. TITULARUL / CONTROLUL DE DATE

Custom Service Srl ( CUI : RO41735026 ), cu sediul în București , Strada Popa Petre 5 , adresa de e-mail: pricvacy@customservice.ro

2. SCOPUL TRATAMENTULUI

Tratamentul va urmări scopurile inerente mandatului specific conferit și vizează executarea corectă și completă a acestei misiuni: servicii de furnizare de energie și gaze , eficiență energetică , telefonie și închiriere operativă și în cazul în care utilizatorul și-a exprimat consimțământul în momentul activării serviciului sau ulterior activării acestuia și până la revocarea lui, datele dvs. personale pot fi prelucrate de către Custom Service Srl pentru trimiterea de comunicări publicitare, comerciale și promoționale, vânzări directe pe produse, servicii și evenimente (denumite în continuare „activități de marketing”) de către Custom Service Srl .

Datele vor fi procesate în principal în Italia sau în alte țări ale UE, dar ar putea avea loc și în țări din afara UE, dacă este necesar pentru executarea unui contract încheiat cu utilizatorul sau pentru executarea de măsuri precontractuale, însă cu respectarea garanțiilor și a drepturilor părților interesate.

3. BAZA JURIDICĂ A PROCESĂRII

În conformitate cu Regulamentul UE 2016/679, prelucrarea efectuată de noi trebuie să aibă întotdeauna o bază legală. Prelucrarea datelor dvs. este necesară pentru executarea măsurilor precontractuale sau a obligațiilor contractuale. Fără consimțământ pentru scopurile prelucrării, nu va fi posibilă furnizarea serviciului.

4. PRESTATORI DE DATE PERSONALE

Datele nu vor fi dezvăluite, însă pot fi comunicate părților terțe / partenerilor, atunci când este necesar pentru furnizarea serviciului, precum și subiecților care îndeplinesc sarcini tehnice sau organizatorice în numele Custom Service Srl pentru instrumentarea furnizării serviciilor solicitate.

Subiecții care prelucrează datele în numele Custom Service Srl au fost desemnați Responsabili pentru prelucrarea datelor prin acte specifice scrise.

Datele cu caracter personal ale utilizatorilor vor fi transmise companiilor care furnizează serviciile exclusiv pentru a permite utilizarea serviciilor solicitate, Custom Service Srl colaborează în prezent cu terțe părți / parteneri cărora, în consecință, vor fi comunicate datele utilizatorilor care folosesc serviciul în cauză, categoriile de destinatari de date cu caracter personal sunt: companii de aprovizionare din sectorul energiei, telefonie, software, hardware, companie IT și închiriere sistem informatic.

5. PERIOADA DE CONSERVARE A DATELOR ȘI CRITERIILE UTILIZATE PENTRU STABILIREA ACESTEIA

Datele personale ale utilizatorilor vor fi stocate de Custom Service Srl , în conformitate cu legislația în vigoare în materie, pentru o perioadă care nu depășește cea necesară în scopurile pentru care au fost colectate și prelucrate.

În special, datele personale ale utilizatorului / clientului vor fi păstrate și prelucrate atât timp cât utilizatorul își menține colaborarea cu societatea Custom Service Srl, iar din momentul ștergerii utilizatorului, ca răspuns la solicitarea părții interesate, Custom Service Srl se obligă să la corectarea și ștergea datelor personale ale utilizatorului, într-un termen rezonabil și în conformitate cu legislația în vigoare.

Conform principiilor proporționalității și necesității, datele cu caracter personal vor fi stocate într-o formă care permite identificarea părților interesate pentru o perioadă de timp care nu depășește atingerea scopurilor pentru care sunt prelucrate, care are în vedere: necesitatea să continue să păstreze datele personale colectate pentru a oferi serviciile convenite cu utilizatorul sau pentru a proteja interesul legitim al Titularului / controlorului de date, așa cum este descris în scopurile menționate anterior și existența unor obligații de reglementare specifice ( articole legislative , legislație anti-spălare de bani , legislația privind serviciile de investiții, legislația de monitorizare fiscală etc.) sau contractele care fac necesară prelucrarea și stocarea datelor pentru anumite perioade de timp.

6. INTENȚIA DE A TRANSFERA Datele într-o țară terță

Tratamentul va avea loc în principal în Italia sau în alte țări ale UE, dar ar putea avea loc și în țări din afara UE, dacă se consideră necesar pentru îndeplinirea eficientă a scopurilor urmărite în conformitate cu garanțiile și drepturile părților interesate.

În cele mai multe cazuri, datele vor fi împărtășite procesatorilor de date stabiliți în țări terțe, însă sub rezerva unei decizii de modificare /adecvare (Elveția), unde Titularul / controlorul de date își desfășoara activitatea pentru sarcini funcționale (securitatea IT). Utilizatorul poate oricând, trimițând o comunicare către Titularul /controlorul de date, să solicite informații despre metodele unui astfel de tratament.

7. DREPTURILE PĂRȚII INTERESATE ȘI DREPTUL DE A DESCHIDE O RECLAMAȚIE LA AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERIE

Utilizatorul poate oricând, trimițând o comunicare către Proprietarul Custom Service Srl , să își exercite drepturile, printre care: retragerea consimțământului, accesul la datele cu caracter personal și corectarea sau anularea acestora sau limitarea tratamentului care îl privește sau să se opună tratamentului datelor sau transmiterea acestora.

Vă informăm că, dacă considerați că drepturile dvs. au fost încălcate de către Titularul / controlorul de date și / sau de către un terț, aveți dreptul de a depune o reclamație la Autoritatea pentru protecția datelor cu caracter personal și / sau alte autorități de supraveghere competente din cadrul GDPR.

8. TRATAMENTUL BAZAT PE DATE SENSIBILE / PARTICULARE

Datele furnizate pentru desfășurarea corectă a activității furnizate pot fi, de asemenea, de natură sensibilă / particulară. Prelucrarea datelor sensibile / particulare trebuie să aibă loc numai în cazuri particulare, printre care și cazul în care partea interesată și-a dat consimțământul explicit pentru prelucrarea acestor date pentru unul sau mai multe scopuri specifice, consimțământ care poate fi revocat în orice moment. Datele sensibile / particulare sunt date personale care dezvăluie originea rasială sau etnică, opinii politice, credințe religioase sau filozofice sau apartenență la un sindicat sau formațiune politică, precum și prelucrarea datelor genetice, date biometrice destinate identificării unice a unei persoane fizice , date referitoare la sănătatea, viața sexuală sau orientarea sexuală a persoanei.

9. COMUNICAREA DATELOR

Comunicarea datelor este opțională, cu excepția celor indicate ca obligatorii sau necesare pentru a permite furnizarea de servicii; o astfel de comunicare este o obligație contractuală, deoarece este o cerință a contractului, ea fiind necesară pentru încheierea acestuia și pentru furnizarea în consecință a serviciilor solicitate. Servicii care altfel nu pot fi furnizate.

10. METODE DE PRELUCRARE A DATELOR ȘI EXISTENȚA UNUI PROCES DECIZIONAL AUTOMATIZAT

Datele cu caracter personal trimise prin procedurile de înregistrare către serviciile noastre sunt prelucrate de Custom Service Srl cu instrumente preponderent automatizate și pentru timpul strict necesar pentru atingerea scopurilor pentru care au fost colectate. De către Titularul / controlorul de date sunt impuse măsuri de securitate specifice pentru a preveni pierderea de date, utilizarea ilicită sau incorectă și accesul neautorizat. Datele cu caracter personal sunt înregistrate și stocate în baze de date electronice deținute de Titularul /controlorul de date și stocate pe serverele de pe teritoriul țărilor aparținând Uniunii Europene (UE), în conformitate cu legislația privind protecția datelor cu caracter personal.

Datele cu caracter personal sunt prelucrate de Custom Service Srl prin intermediul angajaților sau agenților săi, responsabili de gestionarea site-ului și a activităților de marketing. Datele cu caracter personal pot fi aduse la cunoștința angajaților sau colaboratorilor Departamentului de Marketing al Custom Service Srl care, care operează sub autoritatea directă a Titularului / controlorului de date, și care sunt numiți manageri sau procesatori în conformitate cu legislația în vigoare în materie și care vor primi în mod adecvat instrucțiuni de operare; același lucru se va întâmpla, sub coordinarea directă a Titularului sau a Managerului desemnat de Titular, în cazul Reprezentanților, angajați sau colaboratori ai Custom Service Srl .

Se înțelege că consimțământul se referă la prelucrarea datelor, cu excepția celor strict necesare pentru operațiunile și serviciile solicitate de utilizator în momentul aderării, deoarece consimțământul nu este necesar pentru aceste activități.

În urma înregistrării necesare pentru serviciul solicitat, în cazul în care utilizatorul intenționează să solicite / să beneficieze de servicii suplimentare furnizate de Custom Service Srl sau de alte companii partenere sau, în orice caz, controlate sau conectate de acesta, acesta poate utiliza acreditările (nume de utilizator / poștă / parolă) deja folosite pentru prima înregistrare.

Dacă este necesar, pot fi solicitate date suplimentare, necesare pentru furnizarea serviciilor suplimentare solicitate.

În orice moment, utilizatorul poate citi informațiile și modifica acordurile furnizate anterior, verifica și / sau modifica starea serviciilor active și poate solicita servicii suplimentare. Furnizarea de date este opțională, cu excepția celor indicate ca obligatorii pentru a permite furnizarea de servicii.

Prelucrarea în scopuri de marketing va avea loc prin instrumente tradiționale (poștă, mail) și prin utilizarea tehnicilor de comunicare la distanță, cum ar fi telefonul, chiar și fără operator, e-mail, mms , sms.

Custom Service Srl va utiliza, de asemenea, date cu caracter personal în scopuri administrative și contabile și pentru executarea obligațiilor contractuale; în aceleași scopuri, datele personale vor fi comunicate întreprinderii sau companiilor asociate.

Adresa de e-mail va fi utilizabilă, în conformitate cu și în sensul Regulamentului UE nr. 679/2016, de asemenea, pentru vânzarea directă a produselor sau serviciilor similare celor deja cumpărate de utilizator / client.

Logica folosită este de a permite utilizatorului / părții interesate să poată utiliza serviciile solicitate de la proprietar în cel mai simplu și rapid mod, dar în conformitate cu legislația în vigoare.

11. INFORMAȚII care trebuie furnizate DACĂ DATELE SE OBȚIN DE LA ALȚI TITULARI / CONTROLORI DE DATE ex 14 GDPR

În cazul în care datele cu caracter personal au fost furnizate de către partea interesată unui Titular / controlor de date, altul decât Custom Service Srl , acest Titular /controlor de date, comunică, pe lângă informațiile ilustrate mai sus , la simpla cerere a părții interesate la adresa de e-mail a proprietarului, sursa din care provin datele personale.

12. LOCUL TRATAMENTULUI

Datele cu caracter personal furnizate de părțile interesate, pot fi prelucrate la sediul social și la sediile secundare ale Titularului / controlorului de date de către persoanele autorizate/ desemnate responsabile cu prelucrarea datelor.

13. INFORMAȚII FINALE

Custom Service Srl își rezervă dreptul de a modifica parțial sau complet Politica de confidențialitate sau de a actualiza pur și simplu conținutul acesteia (de exemplu, în urma modificărilor din legislația aplicabilă). Custom Service Srl va publica orice actualizări pe acest site web, de aceea vă invităm să verificați periodic informațiile pentru a vă cunoaște drepturile.